Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön adatait az Openonline Kft. (Székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31., fióktelep: 9022 Győr, Bisinger sétány 2., III/2., ww.openonline.hu) kezeli, a minket megbízó partnerünk adatfeldolgozásra vonatkozó megbízásából.

Információk forrása: Ön bocsátotta a rendelkezésünkre.

Hogyan használjuk fel személyes adatait: az Ön által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, valamint a feltett kérdésekre megadott válaszait) az adatkezelési tevékenységgel minket megbízó kizárólagos partnerünknek továbbítjuk (a partnerünk adatvédelmi tájékoztatóját a lentiekben olvashatja).

Az adatkezelés jogalapja: Ön az adatai megadásával hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, a minket megbízó kizárólagos partnerünknek való továbbításához.

Az Önről szóló információk megőrzési ideje: Az Openonline Kft. az Ön személyes adatait 1 munkanapon belül továbbítja a minket megbízó kizárólagos partnerünk számára, majd ezt követően ezeket az adatokat az Openonline Kft. nem kezeli tovább.

Az adatkezelésünkkel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva éri el: https://openonline.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

 

A Flex kiválasztási folyamatával kapcsolatos tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A Flex International USA, Inc. of 6201 America Center, San Jose, CA, USA és a Flex vállatcsoport összes tagja (továbbiakban Flex) rendkívül komolyan veszi a személyes szféra védelmével és a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeit.

Elérhetőségünk: Az Önre vonatkozó személyes információkat a Flex gyűjti (továbbiakban mint „mi”/”minket”/”miénk”). Ha az Önre vonatkozó személyes információk felhasználásával vagy a jelen Kiválasztási folyamattal kapcsolatos tájékoztató tartalmával kapcsolatban bármi kérdése, panasza van, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel a dataprotection@flex.com  email címen vagy a magyarországi Adatvédelmi Kapcsolattartó Tisztviselőnkkel a flexhungary.dataprivacyofficer@flex.com e-amil címen. Az adatkezelő neve és címe: Flextronics International Kft., székhelye: Tab Munkás utca 28.

A gyűjtött Személyes Adatok: a kiválasztási folyamat során a lentiekben felsorolt személyes adatok gyűjtésére kerül sor. Ha Ön nem bocsájtja rendelkezésünkre a pályázat elbírálásához szükséges bizonyos információkat, akkor az Ön jelentkezését nem tudjuk tovább figyelembe venni a kiválasztási folyamat során. : Információk, melyeket önéletrajzában, felvételi adatlapján, motivációs levelében és az interjú során megadott: neve, születési ideje, életkora, neme, lakcíme, személyes email címe, tanulmányai, képességei, munkatapasztalatra vonatkozó részletek, referenciái; Információk, melyeket a kiválasztási folyamat során gyűjtöttünk vagy amelyet mi állítottunk össze: az interjú során készült jegyzetek, tesztek eredményei, valamint az Önnel történt levélváltások; Büntetett előélethez fűződő információk: a kiválasztási folyamat részeként háttérellenőrzést végzünk; A személyes adatok különleges kategóriái: faji és etnikai származás, rokkantságra / megváltozott munkaképességre vonatkozó információk, vallási meggyőződés vagy szexuális orientáció, fizikai vagy mentális egészségre vonatkozó információ, és bevándorlási/honosítási információk (ha ez faji/etnikai származásra vonatkozó információkat tár fel).

Az információk forrásai: az információt a) Ön bocsátotta a rendelkezésünkre; b) harmadik fél bocsátotta a rendelkezésünkre a jelentkezési és kiválasztási folyamat során; c) nyilvános forrásból származik, mint például Linkedln, vagy d) a kiválasztási folyamat során nálunk keletkezett.

Hogyan használjuk fel a személyes információt: Személyes információit a kiválasztási folyamat véghezviteléhez, a munkakörrel kapcsolatos alkalmasságának értékeléséhez és az ezzel kapcsolatos döntéshozatalhoz, az Önnel való kommunikációhoz, valamint referenciájának ellenőrzéséhez használjuk fel. Az információkat a jogszabályi és egyéb kötelező érvényű követelményeknek való megfelelés érdekében is felhasználjuk.

Miért használunk fel személyes információt: az Önről gyűjtött személyes információkat az alábbi okok miatt használjuk: az Önnel való szerződéses jogviszony létesítése előtt szükséges megtennünk; az Önre vonatkozó adatok kezelése jogszabályi vagy egyéb kötelező érvényű kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  mivel nekünk (vagy az utasításaink alapján eljáró és üzleti folyamatainkat támogató harmadik félnek) jogos érdekünk fűződik az alábbiakhoz: (a) a kiválasztási folyamat hatékony adminisztrációjának és irányításának biztosítása; (b) a munkakörre alkalmas jelölt alkalmazásának lehetővé tétele; (c) a vitás vagy előre nem látható esetek megoldása, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadás igénybevétele; (d) az Ön munkakörre való alkalmasságáról történő megbizonyosodás.

Hogyan használjuk fel a személyes információ különleges kategóriáit: az Önre vonatkozó személyes információk különleges kategóriáit annak érdekében kezeljük, hogy (1) figyelembe tudjuk venni, ha a kiválasztási eljárásunk során bármilyen változtatást kell eszközölnünk rokkantsággal / megváltozott munkaképességgel kapcsolatban; (2) figyelemmel kísérjük az esélyegyenlőséget; (3) megfeleljünk a jogszabályi és egyéb kötelező érvényű előírásoknak.

Miért használjuk a személyes információk különleges kategóriáit: az Önről gyűjtött személyes információk különleges kategóriáit azért kezeljük, mert: (1) Ön ehhez írásos kifejezett hozzájárulását adta; (2) a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges; (3) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges vagy bírósági ügyekkel kapcsolatos; (4) jelentős közérdekből szükséges; (5) az Ön érdekeinek (vagy más személy érdekeinek) védelmében szükséges és Ön nem képes a hozzájárulását megadni.

Büntetett előélethez fűződő információk: A kiválasztási folyamat során a büntetett előélethez fűződő információkat ellenőrizzük. Ezeket az ellenőrzéseket azért végezzük,  (1) hogy megítéljük az Ön alkalmasságát a megpályázott munkakörre vonatkozóan;  (2) hogy megvédjük az Ön, a Flex vagy harmadik fél érdekeit; (3) mert jogi igényekkel kapcsolatosan szükséges. Személyes adatainak ilyen módon történő használata megengedett számunkra, amennyiben ez a munkaviszonyhoz fűződő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése miatt szükséges; és adatait mindig a helyi törvényeknek megfelelően kezeljük.

Automatizált döntéshozatal: A kiválasztási folyamat részeként háttérellenőrzést végezhetünk Önnel kapcsolatban. Az ilyen háttérellenőrzés eredményeitől függően automatizált döntés születhet arról, hogy a kiválasztási folyamatban az Ön jelentkezése továbbhaladjon-e vagy hogy munkavégzésre vonatkozóan ajánlatot tegyünk-e Önnek. Jelenleg ez Írországban és Olaszországban történik. Írországban automatizált döntéshozatalt alkalmazunk, mivel az ír légiközlekedési/repülőgépgyártási törvény tiltja, hogy repülőelektronikai gyártásban olyan személyeket alkalmazzunk, akik nem felelnek meg a törvény által előírt vonatkozó kritériumoknak. Jelentkezése nem halad tovább a kiválasztási folyamatban, ha a háttérellenőrzés során kiderül, hogy nem felel meg ennek a kritériumnak. Olaszországban az automatizált döntéshozatal csak a helyi törvények által megengedett mértékben kerül alkalmazásra, és csak akkor, ha: (1) az Ön által megpályázott munkakör jellege alátámasztja ezt a döntést; és / vagy (2) az a vevő/ügyfél akihez Ön a velünk létesített munkaviszony/foglalkoztatási viszony eredményeként hozzárendelésre kerülne, megkövetelte, hogy a kiválasztási folyamatban ne továbbítsuk azoknak a személyeknek a jelentkezését, akik nem felelnek meg a vevő/ügyfél által megkövetelt kritériumoknak.  Ha nem ért egyet a döntéssel, akkor a dataprotection@flex.com e-mail címen kapcsolatba lépve velünk vitathatja azt.

Információk, melyeket megosztunk: Az Ön személyes információit kizárólag az alábbi harmadik felekkel osztjuk meg az Ön jelentkezésének kezelése céljából: (1) munkaerő-közvetítők, (2) háttérvizsgálatot végző és online teszt szolgáltatók, valamint (3) szabályozó szerepet betöltő és illetékes hatóságok. Ezen kívül a vállalatcsoporton belül megoszthatjuk személyes adatait adminisztrációs, jelentési és riportálási célokból.

Az Önről szóló információk megőrzési ideje: Személyes adatait a kiválasztási eljárás időtartama alatt, valamint az azt követően felmerülhető követelések esetleges elévülési időtartamának figyelembevételével őrizzük meg.

Hol fogjuk tároljuk az Önről szóló információt: Ha Ön az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli érintett, akkor az Önről az EGT-ben gyűjtött személyes adatait átadhatjuk az EGT-n kívüli más Flex szervezeteknek a ránk vonatkozó kiválasztási folyamat irányítása és adminisztrációja céljából, azzal a feltétellel, hogy megfelelő biztosítékokat alkallmazunk. Ha Ön az Egyesült Királyságbeli érintett, akkor az Egyesült Királyságban Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatait átadhatjuk az Egyesült Királyságon kívüli más Flex szervezeteknek a kiválasztási folyamat irányítása és adminisztrálása céljából, azzal a feltétellel, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazunk.

A Flex-en belüli továbbításhoz az EU kötelező erejű vállalati szabályait – „EU BCR” (az EGT-ből történő továbbításokhoz) és az Egyesült Királyság kötelező erejű vállalati szabályait – „UK BCR” (az Egyesült Királyságból történő továbbításokhoz) alkalmazzuk. Adatvédelmi normáink (kötelező erejű vállalati szabályok – „BCR”), ideértve az Ön, harmadik fél kedvezményezettjeinek jogairól szóló információkat, itt (Adatvédelmi előírások (EU kötelező erejű vállalati szabályok – „EU BCR”)) és itt (Adatvédelmi előírások (Egyesült Királyság kötelező erejű vállalati szabályai – „UK BCR”)) érhetők el.Ha részleteket szeretne megtudni ezekről a biztosítékokról, azokat a fenti elérhetőségen kérheti tőlünk.

Az Ön jogai: személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg, ha ezek a helyi tövények alapján alkalmazhatóak Önre: hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, tiltakozáshoz való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, valamint joga van a hozzájárulását visszavonni, valamint a Felügyeleti Hatóságnál panaszt tenni. Ha szeretné megérteni, mely személyes adataira vonatkozhatnak ezek a jogok, vagy hogyha ezen jogokat kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Kapcsolattartó Tisztviselővel (írásban az alábbi e-mail címen: flexhungary.dataprivacyofficer@flex.com) Önnek joga van, hogy panaszt tegyen annál a helyi felügyeleti hatóságnál, ahol lakik, dolgozik, vagy ahol az adatvédelmi jogszabályok megsértése történt az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban. Ennek keretében Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., http://naih.hu, Tel.: +36-1-391-1400) fordulhat; illetve a személyes adatok jogellenes kezelése illetve az információ önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt az Ön érintettként – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

Megjegyzés: Noha jelen globális szabályozás célja, hogy az egész világra kiterjedően következetes és hatékony információval szolgáljon a jelentkezőknek, minden információt mindig az alkalmazandó helyi jogszabályokkal összehangban kezelünk, az érintettek személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeit pedig a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően kezeljük.